สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่....) พ.ศ......
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( http://www.dla.go.th/pub/survey2560.jsp ) หรือส่งความคิดเห็นดังกล่าวไปที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทางโทรสาร หมายเลข 0-5311-2602

*************************************

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view