สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบด้านล่างนี้

          หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปิงโค้ง โทรศัพท์หมายเลข 052-001175

http://www.bangkokideaeasy.net/images/frame_02_001.png

http://www.bangkokideaeasy.net/images/frame_02_002.png

http://www.bangkokideaeasy.com/informations/62chiangdao/images/dynamiccontent/image-photo2-150366.jpg

http://www.bangkokideaeasy.net/images/frame_02_004.png

http://www.bangkokideaeasy.net/images/frame_02_003.png

Tags :

view