สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ คตง.)


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2562 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (แบบ คตง.)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)


ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 3)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 4)


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)  งวดที่  1 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)  งวดที่  2


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (แบบ คตง.) 
view