สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ-พ.ศ.2562

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ-2558

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-ฉบับที่3

พรบ.เทศบาลฯ-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ม.50-ม.51

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ-2542

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ2534-และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ-2539-และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

ระเบียบงานสารบรรณ-2526

ระเบียบสารบรรณ-2526-ฉบับที่2

รัฐธรรมนูญ-2560-หมวด-14

view