สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเต่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อการเกษตร

(สายจากสวนนายจะทอ  จันจา ถึงสวนนายจะฟูโบ๊ะ แสงวะ) บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ราคากลางฯ

- แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อการเกษตร

(สายจากสวนนายจะฟูโปะ แสงจ๊ะ ถึงสวนนายอะเรผะ แซ่ย่าง) บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อการเกษตร

(สายจากสวนนายศรวุฒิ  สีมุ่ง ถึงสวนนายอาเบผะ  สีมุ่ง) บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อการเกษตร

(สายจากสวนนายอาเลผะ  สิจ๊ะ ถึงสวนนายอาวูผะ  แซ่ปั่ง) บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนลูกรัง ในหมู่บ้านและถนนการเกษตร บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เส้นในซอยแสนสุข จากบ้านนางพิกุล  ทะนามแสง ถึงบ้านนายอินสม เฟื่องฟู) บ้านออน หมู่ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยห้วยตะเคียน ชุมชนผาหลวง บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

ใบเสนอราคา (BOQ)


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เริ่มจากบ้านนายนครินทร์  จะโพ  ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนปางตองนอก

บ้านปางมะกง  หมู่ที่ 11  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

ใบเสนอราคา (BOQ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เริ่มจากซอยบ้านนางสาวนัทธริตา จันทร์หอม ถึงบ้านนางศศิธร  จันทร์หอม 

บ้านแม่มะกู้  หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

ใบเสนอราคา (BOQ)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นบ้านนายวิทยา กามูล ถึง บ้านนายสุนทร ใจสม  

บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากศาลาอเนกประสงค์ ถึงบ้านนายสุวรรณ อุดมภัทรภา

ชุมชนใหม่อรุณ บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 12 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เริ่มจากหน้าสวนของนายปะแอ๋ จะจู่ปู่หมื่น ถึง บ้านหน้าป่าช้าประจำหมู่บ้าน

ชุมชนปางตองใน บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


view