สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านแม่มะกู้  หมู่ที่ 12 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา  บ้านออน  หมู่ที่ 1 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 

ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดแนบท้าย

- แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(จากบ้านนายจารุพงษ์ แสนหล้า ถึงบ้านนายบุญทา จะทา)

บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.เดิม)

หย่อมบ้านปางตองใน บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เริ่มจากบ้านนายจะแฮ นาฟู ถึงบ้านนายอภิชาติ ปัญญาพระพร)

หย่อมบ้านก๊อตป่าบง  บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายล่อต๋า แสงคำถึงบ้านนายเปปารุ นามา

ชุมชนสรรเสริญดอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนายจะเต๋ คำลือ

หย่อมบ้านสรรเสริญ-ดอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนางสมจิตร ชินตะกูล

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 900 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากแท๊งค์น้ำ ถึงสวนนายจุม โสภาตะคุ

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 520 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ ถึง สวนนายทอง กาน้อย

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 600 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


view