สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านแม่มะกู้  หมู่ที่ 12 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา  บ้านออน  หมู่ที่ 1 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ราคากลางฯ

- แบบแปลนโครงการฯ
view