สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายสนอง ถึง สวนนายกมล ทวีชัย

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

- แบบแปลนโครงการฯview