สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  บ้านออน  หมู่ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา  บ้านออน  หมู่ที่ 1 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯview