สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 6 เดือน (พ.ศ.2561-2564) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 12 เดือน (พ.ศ.2561-2564) 

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปิงโค้ง รอบ 12 เดือน

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปิงโค้ง รอบ 6 เดือน

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลปิงโค้ง รอบ 12 เดือน

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปิงโค้ง รอบ 6 เดือน


view