สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 6 เดือน (พ.ศ.2561-2564) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 12 เดือน (พ.ศ.2561-2564) 

view