สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ ผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view