สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหว...

อ่านต่อ
โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมโครงการสนับสน...

อ่านต่อ
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2565

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยา...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปิงโค้ง ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปิงโค้ง ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 งาน สป.สช. เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปิงโค้ง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้อง...

อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดของหน่วยงานคณะกรรมการบ้านห้วยลึก

ติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดของหน่วยงานคณะกรรมการบ้านห้วยลึก

วันที่ 4 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดของหน่วยงานคณะกรรมการบ้านห้ว...

อ่านต่อ
กิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน กิจกรรม Big cle...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัย บ้านไตรสภาวคาม และบ้านปิงโค้ง

ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัย บ้านไตรสภาวคาม และบ้านปิงโค้ง

วันที่ 1 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งา...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

ติดตามและประเมินผลโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ณ บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ...

อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการผู้สูงอายุบ้านแม่ป๋ามยิ้มรับประทานอาหารอร่อย

ติดตามและประเมินผลโครงการผู้สูงอายุบ้านแม่ป๋ามยิ้มรับประทานอาหารอร่อย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการผู้สูงอายุบ้านแม่ป๋...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเยาวชน Smart Hero รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมเยาวชน Smart Hero รุ่นที่ 5

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์  รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาว...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลปิงโค้ง

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลปิงโค้ง ร่วมลงพื้นที่...

อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ร่วมติดตามและประเมิน...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนบ้านปางเฟือง

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนบ้านปางเฟือง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตา...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ ร่วมเป็นประธานเปิดคณะอนุก...

อ่านต่อ
ร่วมฉลองพระชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมฉลองพระชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมฉลองพระชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็...

อ่านต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภ...

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ...

อ่านต่อ
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2565

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแ...

อ่านต่อ