สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 (ไตรมาสที่ 4)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 (ไตรมาสที่ 1)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 (ไตรมาสที่ 4)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 (ไตรมาส ที่ 3)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 1) 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 2)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2562 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 1) 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 (ไตรมาสที่ 4)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ปีงบประมาณ 2562 งวดที่  1


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 (ไตรมาสที่ 1) 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (แบบ คตง.)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ผด.5  (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 3)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (ไตรมาส ที่ 4)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)  งวดที่  1 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)  งวดที่  2


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (แบบ คตง.) 
view