สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

>>พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ-พ.ศ.2562

>>พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ-2558

>>พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542

>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-ฉบับที่3

>>พรบ.เทศบาลฯ-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ม.50-ม.51

>>พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ-2542

>>พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ2534-และแก้ไขเพิ่มเติม

>>พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ-2539-และแก้ไขเพิ่มเติม

>>พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

>>ระเบียบงานสารบรรณ-2526

>>ระเบียบสารบรรณ-2526-ฉบับที่2

>>รัฐธรรมนูญ-2560-หมวด-14

>>พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

>>พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

>>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

>>ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

>>ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน

 การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) และการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

>>ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น 2565

view