สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือประชาชน

๑.การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่๑: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบการพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วนค้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔.การทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ ฑ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘.การแก้ไขรายการกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๑.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๒.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๓.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก ”เด็กชาย” เป็น ”นาย” และจาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๔.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๕.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๖.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๗.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมา ลาว และกำพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๘.การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๙.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๐.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๑.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๒.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๓.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๔.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๕.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๖.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๗.การขอเลขที่บ้าน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๘.การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๓๙.การขอหนังสือรังรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๐.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๑.การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๒.การจำหน่ายชื่อรอง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๓.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๔.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๕.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๖.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๗.การจำหน่ายชื่อสกุล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๘.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๔๙.การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๐.การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตันฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๑.การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๒.การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๓.การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๔.การเปลี่ยนชื่อตัวตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัวชื่อรอง) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๕.การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๖.การเปลี่ยนชื่อสกุลโยการร่วมใช้ชื่อสกุล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๗.การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรสกรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๘.การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๕๙.การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๐.การเพิ่งชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านเดิม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๑.การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๒.การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๓.การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่หนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๔.การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทย โดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทย โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๕.การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๖.การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๗.การเพิ่มชื่อกรณีคนมีสัญชาติไทย ที่มีใบสำคัญประจำคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๘.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๙.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลัดฐานการเกิด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๐. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๑.การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๒.การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทย หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๓.การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๖๔.การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๕.การเพิ่มชื่อกรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๖.การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๗.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๘.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๗๙.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๐.การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๑.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๒.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๓.การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๔.การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๕.การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๖.การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๗.การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๘.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๘๙.การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๐.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๑.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้ามาที่เดิม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๒.การรับแจ้งการย้ายเข้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๓.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานาและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๔.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๕.การับแจ้งการย้ายปลายทาง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๖.การรับแจ้งการย้ายออก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๗.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๘.การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๙๙.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๐.การสละมรดก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๑.การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลมีชีวิตอยู่ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๒.การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๓.การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู่อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๔.การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๕.การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๖.การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๗.ทะเบียนสมรส คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๘.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การจดทะเบียนตัวรูปพรรณสัตว์พาหนะ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๐๙.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การนำสัตว์พาหนะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๐.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(สัตว์พาหนะหาย) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๑.ทะเบียนหย่า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๒.บันทึกฐานะของภริยา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๓.บันทึกฐานะแห่งครอบครัว คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๔.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถนนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๕.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๖.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๗.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๘.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๑๙.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า– ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๐.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตะราง ๒๑ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๑.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๒.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๓.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๔.การแจ้งขุดดิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๕.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา๓๙ ทวิ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๖.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา๓๙ ทวิ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๗.การแจ้งถมดิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๘.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา๓๙ ทวิ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๒๙.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๐.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๑.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๒.การรับนักเรียนข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๓.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องาถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๕.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๖.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๗.การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๘.การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากาเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๓๙.การขอเช่าอาคาร/ที่ดินหรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร/ที่ดินของศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๐.การขอใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อสกุล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๑.การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่(กรณีการช้าราชทินนามของบุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๒.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๓.การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๔.การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๕.การจัดตั้งศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๖.การแต่งตั้งจัดการปกครองศาลเจ้าผู้ตรวจสอดส่องศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๗.การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๘.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๔๙.การออกบัตรและการใช้บัตรประจำตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้าผู้ตรวจสอดส่องศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๐.การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๑.ทะเบียนนิติกรรม(การจำนองเรือ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๒.ทะเบียนนิติกรรม(การไถ่ถอนจำนองเรือ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๓.ทะเบียนนิติกรรม(การซื้อขาย ขายของฝากแลกเปลี่ยนให้เรือและแพ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๔.การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๕.การทาทะเบียนพินัยกรรมเอกสาราลับ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๖.ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๗.ทะเบียนรับรองบุตร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๘.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(สัตว์พาหนะตายา) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๕๙.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(กรณีตั๋วรูปพรรณสูญหาย) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๐.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การแก้ตำหนิรูปพรรณสัตว์ พาหนะคลานเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๑.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การนำสัตว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๒.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๓.ทะเบียนสัตว์พาหนะ(การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองสัตว์พาหนะ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๔.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๕.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๖.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๗.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๘.การาขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๖๙.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๐.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือปลิวในที่สาธารณะ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๑.การรับชำระค่าธรรมเนียนผู้พักในโรงแรม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๒.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารสาวนจังหวัดจากยาสูบ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๓.การรับชำระภาษีป้าย คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๔.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๕.การให้สัมปทานโดยาการประมูลาเงินอากรรังนกอีแอ่น คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๖.การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยน หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๗.การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๘.การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นท่าเกิน  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๐. ตารางเมตร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๗๙.การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๐.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นนาอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๑.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๒.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๓.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๖.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๗.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๘.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน๒๐๐ ตารางเมตร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๘๙.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๐.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๑.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๒.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๓.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๔.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๕.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๖.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๗.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๘.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๑๙๙.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๐.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่๒ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๑.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๒.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๓.การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามรอยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๔.การจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามรอยพระราชบัญญัติอ้อยาและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๕.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

๒๐๖.การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

view