สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแท้งค์พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหัวโท หมู่ที่ 6 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างแท้งค์พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหัวโท หมู่ที่ 6 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแท้งค์พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปางมะกง หมู่ที่ 11 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างแท้งค์พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปางมะกง หมู่ที่ 11 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปางมะเยา หมู่ที่ 4  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปางมะเยา หมู่ที่ 4 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนางเตียว แสงอนงค์ ถึง บ้านนางจันทร ชัยพินิจ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนางเตียว แสงอนงค์ ถึง บ้านนางจันทร ชัยพินิจ) คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนนาน้อย - ใหม่ลีซู หมู่ที่ 9 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนนาน้อย - ใหม่ลีซู หมู่ที่ 9 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนางสาวิตรี รุ่งอรุณ ถึง บ้านนายผาย สมคิด)  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนางสาวิตรี รุ่งอรุณ ถึง บ้านนายผาย สมคิด)  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าตึงงาม หมู่ที่ 14  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าตึงงาม หมู่ที่ 14  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ชุมชนนาน้อย - ใหม่ลีซู หมู่ที่ 9  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ชุมชนนาน้อย - ใหม่ลีซู หมู่ที่ 9  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแม่มะกู้ หมู่ที่ 12 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแม่มะกู้ หมู่ที่ 12 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว ชุมชนปางโม่ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว ชุมชนปางโม่ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแม่ป๋าม หมู่ที่ 3  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแม่ป๋าม หมู่ที่ 3 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดview