สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2) 

     -วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลปิงโค้ง

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

     -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  

     -แผนอัตตรากำลัง 3 ปี

     -แผนพัฒนา 5 ปี

     -แผนพัฒนาบุคลากร

     -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

     -แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     -แผนการจัดหาพัสดุ

    -แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

    -คู่มือประชาชน

    -คู่มือการปฏิบัติงาน

    -คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลปิงโค้ง

    -คู่มือการชำระภาษี

    -คู่มือการยื่นเรื่องร้องเรียน

    -มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สื่อสิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

    -รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

    -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

    -ประกาศประกวดราคา สอบราคา

    -รายงานงบการเงินประจำปี

view