สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ความเป็นมา

              เทศบาลตำบลปิงโค้ง เดิมเป็นสภาตำบลปิงโค้ง และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30 มกราคม 2539 เป็นต้นมา

              ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล มีผลตั้งแต่วันลงนามในประกาศ คือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

สภาพทั่วไป

          ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ถนนโชตนา (ทางหลวงหมายเลข 107) อยู่ห่างจากอำเภอเชียงดาว เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 258.40 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

                              ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลศรีดงเย็นอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่

                              ทิศใต้            ติดต่อกับเขตตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว      จังหวัดเชียงใหม่

                              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าว             จังหวัดเชียงใหม่

                              ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาว       จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการปกครอง

         เทศบาลตำบลปิงโค้ง แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้านที่ 1 บ้านออน                                                หมู่บ้านที่ 9 บ้านห้วยจะค่าน   

หมู่บ้านที่ 2 บ้านปางเฟือง                                          หมู่บ้านที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี

หมู่บ้านที่3 บ้านแม่ป๋าม                                              หมู่บ้านที่ 11 บ้านปางมะกง                   

หมู่บ้านที่ 4 บ้านปางมะเยา                                          หมู่บ้านที่ 12 บ้านแม่มะกู้ 

หมู่บ้านที่ 5 บ้านไตรสภาวคาม                                     หมู่บ้านที่ 13 บ้านปิงโค้ง

หมู่บ้านที่ 6 บ้านหัวโท                                               หมู่บ้านที่ 14 บ้านป่าตึงงาม 

หมู่บ้านที่ 7 บ้านห้วยลึก                                             หมู่บ้านที่ 15 บ้านหนองเต่า

หมู่บ้านที่ 8 บ้านปางโม่                                              หมู่บ้านที่ 16 บ้านห้วยน้ำริน

                                       

จำนวนประชากร/ครัวเรือน

          เทศบาลตำบลปิงโค้ง มีจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 14,261 คน แยกเป็นชาย จำนวน 7,648 คน และหญิง จำนวน 6,613 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 4,563 ครัวเรือน

view