สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม –เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี


        ภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่ง

ใช้ต่อเนือง กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียมหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล

ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยเป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบลปิงโค้งพร้อมกรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี เมื่อได้ใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแล้วชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
          หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3 หรือ น.ส.3ก
          2. บัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
          5. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
          6. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทน
            กรณีผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)

          การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา
             กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
          1. ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
          2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
          3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิด 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
          4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิด 4 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม –เดือนเมษายน ของทุกปี

 

          ภาษีบำรุงท้องที่หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
                 โดยให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้งไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(แบบภ.บ.ท.5) ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลปิงโค้งภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคากลางที่ดิน และชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี

          กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่
                  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบ แสดงรายการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

การจดทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์
          ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน(ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
            1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

            2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
            3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
            4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
            การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
            2. จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
            3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
            4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
            5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
            6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่งฉบับละ 30 บาท

ภาษีป้าย

กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม –เดือนมีนาคม ของทุกปี

 

 ป้ายที่ต้องชำระภาษีคือป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎ ด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
            1. ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปิงโค้ง ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม

ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
            2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้าย ข้อความภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
            3. กรณีที่มีการโอนย้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือ ต่อเทศบาลตำบลปิงโค้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

อัตราค่าภาษีป้าย
            ป้ายประเภทที่ 1หมายถึงป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
           ป้ายประเภทที่ 2หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ(ข)ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ไต้

หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

         ป้ายประเภทที่ 3หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่อักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือ ไม่ หรือ (ข)ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือ

ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
             1. บัตรประจำตัวประชาชน
             2. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
             3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา
เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ10 ของภาษีผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

** เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษี ต่ำกว่าป้าย 200 บาทให้เสีย ภาษีป้ายละ 200 บาท **

view