สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

"หลักเกณฑ์การบริหาร

และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน

การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

-ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุก)

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล

และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย

และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

vv สาระน่ารู้ vv

>>ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

>>กำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

>>มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

>>ด้านบุคลากร

>>ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาานเทศบาล

และลูกจ้างของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

>>แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

>>ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง

view