สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการเงิน พ.ศ. 2564

แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2564

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่องประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้งประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง พ.ศ. 2565

แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2565


ปฏิทินการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565


แผนการเงิน พ.ศ. 2565


แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565


ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม


แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

view